Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Logos Press, s.r.o. a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy o dodávke tovaru a služieb objednaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.webtlac.sk.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Logos Press, s.r.o.

Adresa: Hlavná 66, 956 31 Krušovce

IČO: 46 412 492

IČ DPH: SK2023386893

Zápis v Obchodnom registri Sro, vložka číslo: 30186/N

Telefón: +421 908 545 686

Email: info@webtlac.sk

Bankový účet: SK3102000000002957187755

 

1.2. Obchodný vzťah medzi spoločnosťou Logos Press, s.r.o. a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán. Realizáciou obchodu kupujúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 


1.3. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.4. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo uplynutia dátumu trvania akcie, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, či nedošlo k dodaniu tovaru. 


1.6. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev, alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

1.7. Predávajúci si vyhradzuje právo  na úpravu obchodných a reklamačných podmienok, o čom bude zákazník vopred upovedomený.

 

 

2. Objednávanie tovaru

 

2.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Logos Press, s.r.o., je záväzná objednávka kupujúceho, alebo kúpna zmluva, zasielaná na kontaktnú adresu, uvedenú na internetovej stránke www.webtlac.sk a to jednou z foriem: on-line objednávkou na www.webtlac.sk, telefonicky alebo e-mailom.

 

2.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla:  identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky.

 

2.3. Elektronický obchod sa zaoberá predajom tovaru zhotoveného na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Z toho dôvodu objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 6. príslušného zákona č. 102/2014 Z. z. Predávajúcim potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.


2.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa obchodných, platobných, reklamačných, prepravných a iných podmienok, obsiahnutých v týchto obchodných a reklamačných podmienkach:
a) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“),

b) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,

c) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

d) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok uvedený na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

2.5. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava sa riadi cenníkom) a termín doručenia.

Po odoslaní a schválení objednávky zákazník obdrží potvrdenie o prijatí tlačových podkladov, následne na čo, bude zákazka zadaná do procesu výroby. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci. Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv. V prípade voľby doručenia objednávky kuriérskou alebo špedičnou službou, bude zákazník informovaný o prepravovanej zásielke prostredníctvom telefonátu, sms alebo e-mailom.

 

 

3. Ceny tovaru, poskytovanie zliav a ich platnosť

 

3.1. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorej výpočet vznikne zadaním kritérií tovaru pre tlač polygrafického výrobku a po zohľadnení prípadnej cenovej zľavy, ktorú podľa vnútorných predpisov spoločnosti Logos Press, s.r.o., prideľuje kupujúcemu ňou oprávnený zástupca.

 

3.2. Ceny tovarov sú určené podľa platného základného cenníka. Všetky ceny za tovar a služby sú v internetovom obchode uvádzané vrátane DPH.

 

3.3. Zľavy na ceny produktov a služieb (1% - 100%) platia do vypredania zásob, alebo je ich platnosť vopred stanovená. Zľavy nie je možné kombinovať.

 

 

4. Dodacie podmienky a poplatky za dopravu

 

4.1. Termín dodania tovaru alebo služieb je spravidla v rozsahu 3 - najneskôr 30 pracovných dní, odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a závisí od náročnosti kritérií tlače a výroby jednotlivých produktov, ktoré zadá kupujúci v objednávke. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodania, kupujúci ho vyzve aby dodal objednávku v ním navrhnutej dodatočne primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočne primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Termín dodacej lehoty nemusí byť garantovaný v prípade náhlych udalostí, znemožňujúcich včasné plnenie, ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniach vyhotovujúcich zákazku.


4.2. Miesto odberu je stanovené na základe konkrétneho spôsobu objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim z poskytnutej ponuky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

4.3. Poplatky za poštovné, balné, dopravu a hodnota minimálnej objednávky sú určené nasledovne:

Špedičná doprava

- je zabezpečovaná Slovenskou poštou.

Platný cenník dopravy, uvedený na webovej stránke www.webtlac.sk, je nasledovný:

- Slovenská Pošta - 3,80€ s DPH

- Dobierkou - + 2€ s DPH (k cene poštovného)

- Osobne - na adrese: Hlavná 66, 956 31 Krušovce - zadarmo

 

Všetky objednávky v celkovej hodnote nad 100€ s DPH majú v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné zadarmo. Pri špedičnej doprave je daňový doklad odoslaný spolu s tovarom na adresu prijímateľa.

 

 

5. Platobné podmienky a storno objednávky

 

5.1. Spoločnosť Logos Press, s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru, až do úplného uhradenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet spoločnosti, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti na centrále.

 

5.2. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby takým spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby na centrále (Hlavná 66, 956 31 Krušovce), ďalej bezhotovostne na účet spoločnosti Logos Press, s.r.o., ktorý je uvedený v daňovom doklade (kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, uvedený vo faktúre), alebo cez služby VUB Platby a CardPay.

 

5.3. Cena za tovar dodaný spoločnosťou Logos Press, s.r.o. je na základe objednávky kupujúceho splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť vystaví kupujúcemu.

 

5.4. Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uhradiť dlžnú sumu na základe faktúry, ktorú kupujúcemu podľa jeho výberu zašle predávajúci buď formou emailu, alebo spolu s objednaným tovarom na adresu uvedenú v objednávke.

V prípade, že z technických alebo iných dôvodov kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, tak, aby sa kupujúci dostal k úhrade vystavenej faktúry ešte pred jej splatnosťou.

Faktúra má splatnosť 14 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania, ktorý činí v prípade spotrebiteľskej zmluvy s dlžníkom (spotrebiteľ), úrok z omeškania vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. V zvyšných prípadoch bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní prostredníctvom svojho správcu pohľadávok, formou upomienok a to poštou alebo prostredníctvom sms a e-mailom.

Sumy účtované za upomienkovanie (s výnimkou spotrebiteľov ktorým žiadne takéto sumy účtované nebudú) a úroky z omeškania sú účtované kvôli pokrytiu nákladov na správu pohľadávok.

 

5.5. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, v kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade realizácie úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

 

5.6. Objednávku je možné stornovať (prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky) bez povinnosti platiť za ňu len do momentu, kým neboli vykonané akékoľvek práce (napr. grafické práce, príprava pre tlač, tlač, výroba a iné). V opačnom prípade je nutné za tovar zaplatiť jeho plnú sumu, poprípade časť sumy, vyčíslenú predávajúcim na základe reálnych nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s objednávkou. V prípade realizácie úhrady kúpnej ceny alebo jej časti ešte pred vykonaním prác, budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 14 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

 

5.7. Pokiaľ zákazník neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (poskytnutie podkladov pre tlač, odsúhlasenie do výroby, úhrada zálohy a iné), najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zákazník zaplatí storno poplatok maximálne vo výške reálnych nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli s objednávkou, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

 

6. Záručná doba a vrátenie tovaru

 

6.1. Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.webtlac.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, pokiaľ výrobca nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Táto záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Na služby tlače a iné služby, ktoré poskytuje internetový obchod www.webtlac.sk sa vzťahuje reklamačná doba 24 mesiacov od prevzatia služby, pričom objednávateľ je povinný nahlásiť vadu ihneď po jej zistení.

Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov), alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný a pozáručný servis postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu a dokladu o zaplatení tovaru.

 

6.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, kupujúci má právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chyby a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, tovar však nemôže byť riadne používaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa chyby alebo z dôvodu väčšieho počtu chýb na zakúpenom tovare.

 

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2., je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci len v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol chybný.

 

6.4. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu:

a) pri doručení iného typu tovaru,

b) alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho),

c) v prípade dodania tovaru v poškodenom obale,

d) alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov.

 

V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

 

6.5. Elektronický obchod sa zaoberá predajom tovaru zhotoveného na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Na základe toho a v súlade s ust. § 7 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúcim potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

 

 

7. Reklamačný poriadok

 

7.1. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať nedostatky na dodanom tovare alebo službe u dodávateľa, počas trvania záručnej doby. Spotrebiteľ sa môže informovať o svojich reklamačných právach v obchodných podmienkach spoločnosti a na e-mailovej adrese internetového obchodu info@webtlac.sk.

 

7.2. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho. Dodávateľ rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, sú reklamácie vybavované najneskôr do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

 

7.3. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

a) reklamácia sa vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru,

b) kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za určitú cenu; za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti Logos Press, s. r. o.

 

 

7.4. Postup pri vybavovaní reklamácií: 

1-  Zákazník tovar dôkladne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. 
2-  K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa a číslo bankového účtu).

3-  K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar. 

4- Následne túto zásielku doručí na adresu dodávateľa (Logos Press, s.r.o., Hlavná 66, 956 31 Krušovce). Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

5- Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste. 

6- Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu

výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, bude  zákazníkovi ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia peňazí.

7- O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. 

8- V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady dodávateľa. 

V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

9- Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Na tovar a služby tlače si môže zákazník uplatniť záruku iba v prípade, že doručí dodávateľovi všetky kusy reklamovanej položky.

 

7.5. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel vedieť, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.

 

7.6. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla vada alebo poškodenie:

a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo     iným nesprávnym konaním používateľa,

b) ak chyba vznikla bežným opotrebením,

c) pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

d) pri živelných katastrofách.

 

7.7. Reklamácia nekompletnosti zásielky

Po doručení a prebratí zásielky, objednávateľovi vzniká povinnosť skontrolovať si kompletnosť objednávky a nahlásiť dodávateľovi prípadné rozdiely, do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.

 

7.8. Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

Dodávateľ je povinný:

a) zabaliť tovar tak, aby na ňom nevznikla škoda počas prepravy,

b) spolu s tovarom dodať faktúru,

c) tovar dodať za cenu aká je uvedená na stránke v sekcii cenník, ak nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.  

 

Kupujúci je povinný:

a) skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená,

b) v opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať,

c) za tovar riadne zaplatiť, najneskôr v deň splatnosti, uvedený na faktúre,

d) nahlásiť predávajúcemu mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale, okamžite po prevzatí zásielky (nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru bude možné uplatniť len ak zákazník preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu).

 

7.9. V prípade, že kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme od kuriéra tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a) oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu,

b) za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu,

c) za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok. 

 

7.10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“), podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20€.

Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke - www.mhsr.sk), spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5€ s DPH.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

8.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z internetového obchodu - www.webtlac.sk.

8.2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8.4. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou Logos Press, s. r. o.  a kupujúcim, môže byť použitie  týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

8.5. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.6. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2018.

 

Logos Press, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

  

 

footer box
footer box

Rozmery a veľkosti

  • Papiere
  • Pečiatky
Základným formátom je A0, ktorý je definovaný svojou plochou, ktorá je presne 1 m².
Ďalšie formáty tejto rady (A1, A2, A3, ...) vznikajú postupným polením dlhšej strany.
Najčastejšie používaný formát A4 má rozmery 210 × 297 mm.
Veľkosť Šírka (mm) Výška
A0 841 1189
A1 594 841
A2 420 594
A3 297 420
A4 210 297
A5 148 210
A6 105 148
A7 74 105
A8 52 4
A9 37 52
A10 26 37
Papiere

Naším výhradným dodávateľom je overená značka s dlhoročnou históriu, Trodat.
Široký sortiment, expresné dodanie, zaručená kvalita. Vyberte si ten správny rozmer práve pre Vás.

Obdĺžnikové Šírka (mm) Výška(mm)
4910 26 10
4911 38 14
4912 NAJPOUŽÍVANEJŠIE 47 18
4913 58 22

 

Okrúhle Priemer (mm)
46019 19
46025 25
46030 30
46038 38

 

Pečiatky

Posledné články

footerline